Jakie są najważniejsze misyjne dokumenty Kościoła?

pytania o misjeNa temat działalności misyjnej Kościół wydał wielu dokumentów, zwłaszcza po 1622r. Działalność w tym temacie rozpoczął papież Grzegorz XV konstytucją Inscrutabili Divinae Providentiae. Kolejne dokumenty:

Za pontyfikatu:

- Papieża Grzegorza XV:

Konstytucja Inscrutabili Divinae Providentiae

Instrukcja Kongregacji Rozkrzewiania Wiary dla Wikariuszy Apostolskich, udających się do prowincji chińskich: Tonkinu i Kochinchiny

Co to jest antropologia misyjna?

pytania o misjeAntropologia misyjna jest nowym działem misjologii, której celem jest podkreślenie adresata zbawczego orędzia, które przekazywane jest mu dzięki działalności misyjnej Kościoła. Antropologia misyjna zajmując się refleksją nad człowiekiem i całym jego życiem. Dokonane przez nią opracowania i wyciągnięte wnioski stają się bazą wskazówek do jeszcze bardziej owocnej pracy misyjnej.

Co należy rozumieć pod pojęciem „teren misyjny”?

pytania o misjeZnany jest nam podział Kościoła pod względem terytorialnym na diecezje i parafie. Wiadomym faktem jest to, iż Kościół troszczy się o człowieka ale w celach organizacyjnych dla intensywniejszej ewangelizacji zwraca uwagę na miejsce jego zamieszkania. Pojęcie „teren misyjny” swoje początki sięga czasów Apostołów i przez lata aż do dziś zmieniało nieco swoje znaczenie. Dla nas ważnym jest obecne jego znaczenie, które jasno zostało przedstawione na Soborze Watykańskim II i poszerza w encyklice „Redemptoris missio” Jan Paweł II. W uproszczeniu pojęcie „teren misyjny” oznacza obszar, na którym zamieszkują ludzie wśród, których prowadzona jest działalność misyjna przez wspólnotę Kościoła.

Co to jest duchowość misyjna?

pytania o misje"Idźcie i nauczajcie wszystkie narody" (Mt 28,19) – odpowiedź na to wezwanie jest odzwierciedleniem naszej duchowości misyjnej. Według Redemptoris missio ma się ona odznaczać:
- uległością wobec Ducha Świętego

- wejściem w życie Chrystusa posłanego

- umiłowaniem Kościoła

- dążeniem do świętości.

Zakłada się w Kościele stałą formację misyjną, którą proponują różne instytuty, troszczące się o rozwój duchowy misjonarzy. Redemptoris missio wskazuje sylwetkę misjonarza: „Od misjonarza wymaga się, by gotów był «wyrzec się siebie i wszystkiego, co dotychczas uważał za swoje, i stał się wszystkim dla wszystkich»: w ubóstwie, które czyni go wolnym dla Ewangelii, w oderwaniu od osób i dóbr z własnego środowiska, by stał się bratem tych, do których został posłany, ażeby nieść im Chrystusa Zbawiciela. Taki właśnie jest cel duchowości misjonarza: «dla słabych stałem się słaby […]. Stałem się wszystkim dla wszystkich, żeby w ogóle ocalić przynajmniej niektórych. Wszystko zaś czynię dla Ewangelii»” (Rms 88).

Publish modules to the "offcanvs" position.